Schůze výboru

Jachetního oddílu TJ Sokol Letovice se konala dne 30. 10. 2007 v 18.30 hod. v salonku restaurace Havírna v Letovicích.

Zápis 

Přítomni: Ing. J. Griga, P. Hanáček, P. Kadlec, F. Keršner, A. Nečas, Ing. T. Stejskal, P. Švancara.

 Projednávané záležitosti: 

1.      Na žádost Sokola Letovice výbor navrhnul kandidáta na vyhlášení „Sportovní osobnost roku 2008 v Letovicích“ za náš oddíl – pana MUDr. Milana Pištěláka, jako ocenění jeho dlouholeté sportovní činnosti i práce pro oddíl. Tato nominace i zdůvodnění bude předneseno na členské schůzi. Pro zařazení do kalendáře sportovních akcí pro rok 2009 výbor předběžně určil termín konání S-regaty: druhá polovina srpna.

2.      Výbor po dohodě rozhodnul o konání členské schůze oddílu v termínu 28. 11. 2008 v 18.00 hod v salonku hotelu Dermont v Letovicích. Při prezentaci bude na této schůzi od členů vyžadována aktualizace kontaktů (adresa, telefon, e-mail). Po dohodě s předsedou zajistí p. Keršner jak rozeslání pozvánek (p. Hanáček rozešle e-maily, p. Keršner ostatním korespondenční lístky), tak i přípravu upraveného formuláře pro prezentaci.

3.      Na návrh předsedy se výbor shodnul na konstatování, že na brigádě provedená oprava břehů je vyhovující. Momentálně nevyžaduje další úpravy. Výbor prodiskutovával a nadále hledá vhodnou úpravu sjezdu do vody.

4.      Po dlouhé diskusi se výbor rozhodnul pro definitivní variantu opravy mola, resp. dřevěné výplně jednotlivých polí. Po dohodě zajistí p. Nečas a p. Švancara.

5.      P. Keršner upozornil výbor, že současný způsob zvaní na brigády je nevyhovující, z hlediska organizování neefektivní, údaje o odpracovaných hodinách nesouhlasí a kontakty na členy jsou neaktuální. Výbor tuto záležitost nevyřešil, bylo však navrženo stanovit a na členské schůzi zveřejnit pevné termíny jarní a podzimní brigády.

6.      Pan Švancara v krátkosti seznámil členy výboru se stavem financí oddílu a výbor se dohodnul na návrhu rozpočtu pro rok 2008, který bude předložen členské schůzi ke schválení.

7.      Výbor stanovil počet brigádnických hodin na rok 2009 – na 5 hodin na člena, shodně jako tomu bylo doposud. Na návrh předsedy se výbor dohodnul provést obnovu nápisu na tabuli umístěné u vstupní brány do areálu. Zajištění tohoto úkolu přislíbil p. Švancara. Předseda přislíbil dovézt několika sudů na obměnu pro molo.

8.      Předseda předložil výboru 3 žádosti o členství v našem oddíle. Výbor po dlouhé diskusi o přijetí hlasoval. Pro přijetí surfařů pana Ing. Zbyňka Malacha a pana Ing. Hynka Ščudly hlasovali všichni členové výboru. (Výbor se zavázal vytvořit místa pro jejich sportovní nářadí – surfová prkna v některé buňce.) Pro přijetí pana Janků juniora hlasovalo 5 členů, tedy většina, přesto, že p. Hanáček a p. Keršner výbor upozornili na pravděpodobnost, že stejně jako p. Janků st., bude p. Janků ml. využívat areál jachtařského oddílu k rybaření a ne k jachtingu, což odporuje základnímu poslání oddílu a platným stanovám. Všichni tři noví členové budou přijati k termínu 1. ledna 2009 na zkušební lhůtu dle znění stanov. Předseda slíbil, že především panu Janků jun. zdůrazní znění V. článku oddílových stanov.

9.      Předseda seznámil výbor se žádostí členky oddílu paní Ševčíkové o umístění karavanu v našem areálu. Výbor rozhodl, že vhodné místo ve spodní části areálu již není (jelikož už nyní stojí některé karavany za vyhrazenou částí areálu pro tyto obytné přívěsy) a proto může pí Ševčíková umístit svůj karavan v horní části areálu, v prostoru za vstupní branou.

10.  Pan Nečas, správce areálu, vysvětlil výboru své důvody k rozhodnutí ukončit 31. 12. 08 svoji činnost ve výboru. Výboru se nepodařilo přesvědčit p. Nečase o setrvání v jeho funkci i ve výboru a s politováním konstatuje, že společnými silami musí nalézt kandidáty na správce areálu. V diskusi si výbor opětovně uvědomuje jak velkou chybou je, že p. M. Holas není jeho členem.

11.  Pan Ing. Griga, předseda, upozornil, že přestože jeho funkční období nekončí, dle dohody z loňského roku již nebude dále vykonávat funkci předsedy výboru, avšak ve výboru dále zůstane. Ing.. Griga, a další členové výboru budou hledat vhodného kandidáta na předsedu, kterého navrhnou na členské schůzi. Ze strany pánů Ing.. Grigy, Nečase a Hanáčka padl návrh na paní H. Keršnerovou, která dění v oddíle dlouhodobě dobře zná, jachting aktivně provozuje a osvědčila se při organizování S-regat, ale není členem jachetního oddílu. 

Zapsal: Ferdinand Keršner