TJ Sokol Letovice – Jachetní oddíl 

Výborová schůze

konaná dne 22. 10. 2009
zápis
 

Schůze se zúčastnili členové výboru: Hana Keršnerová, Ing. Jiří Griga, Petr Hanáček, Petr Kadlec, Ferdinand Keršner, Ing. Tomáš Stejskal, Petr Švancara.

Schůze se konala v restauraci Koupaliště v Letovicích a byla zahájena v cca 18:40 hod.

 Program:

 1) Informace o jednání výkonného výboru TJ Sokol Letovice

Předsedkyně výboru Hana Keršnerová seznámila výbor oddílu s jednáním výkonného výboru TJ Sokol Letovice, respektive s projednáváním těch záležitostí, které se týkají našeho oddílu.

2) Hodnocení nových členů

Výbor oddílu se věnoval hodnocení působení nových členů oddílu, kteří jsou ve zkušební době, respektive těch, kterým zkušební doba končí, nebo bude končit před zahájením příští sezony. Hodnoceni byli nově přijati členové: Janků Roman, Malach Zbyněk, Novák Karel, Plšek Milan, Ščudla Hynek a Teplý Jaroslav. Výbor konstatoval, že s výjimkou pana Janků Romana prokázali noví členové svůj zájem o jachting, nebo windsurfing a této činnosti se aktivně věnovali. Tito členové tedy splnili podmínky oddílových stanov a jsou již považováni za řádné členy oddílu. V případě pana Janků Romana výbor konstatoval, že během zkušební doby se aktivně nevěnoval jachtingu, či windsurfingu a tedy nesplnil podmínky pro přijetí nového člena oddílu, které jsou zakotveny ve stanovách, části II. a V. Výbor tedy rozhodl ukončit panu Janků Romanovi členství ve zkušební době.

3) Příprava členské schůze

Výbor se dále zabýval přípravou členské schůze oddílu, která se bude konat v pátek 27. listopadu v 18 hodin v sále restaurace Koupaliště v Letovicích.
Zprávu o činnosti oddílu vypracuje předsedkyně Hana Keršnerová.
Hospodář Petr Švancara seznámil výbor se stavem hospodaření oddílu, jeho průběhem během sezony a s finančním zůstatkem, který lze předpokládat na konci roku. Petr Švancara vypracuje pro členskou schůzi detailní zprávu o hospodaření oddílu.
Správce areálu Petr Hanáček předložil výboru seznam členů se záznamem jejich brigádnické činnosti v tomto roce. Tento seznam je také zveřejněn na webu oddílu, takže jednotliví členové mohou záznamy připomínkovat.
Výbor se dále zabýval návrhem rozpočtu na příští rok a plánem údržby a oprav. Výbor rozhodl navrhnout členské schůzi ponechání výše oddílových a členských příspěvků a náhrad za neodpracované brigádnické hodiny ve stávající výši. Dále výbor rozhodl doporučit nově zvolenému výboru ponechat také počet brigádnických hodin ve stejné výši jako letos.

Výbor diskutoval návrh na personálního obsazení nového výboru oddílu, který bude členská schůze volit.

4) Zpoplatnění a umístění obytných přívěsů

Na návrh předsedkyně rozhodl výbor na členské schůzi znovu otevřít otázku zpoplatnění obytných přívěsů umístěných v areálu. Výbor podá členské schůzi návrh na doplnění stanov ve smyslu povinnosti člena uhradit poplatek za umístění obytného přívěsu v areálu. Navrhovaná částka je 500 Kč za rok a přívěs.

V této souvislosti výbor závazně rozhodl neumísťovat do spodní části areálu další obytné přívěsy. V případě zájmu dalších členů o parkování obytných přívěsů budou tyto umístěny (po souhlasu výboru) v horní části areálu – parkovišti.

5) Ostatní

Petr Švancara zastupoval výbor na jednání s místostarostou města Letovic panem Stejskalem a organizátory plánované akce „Závody dračích lodí“, která by se měla uskutečnit v průběhu příštího roku. P. Švancara podal výboru zprávu o průběhu jednání. Po získání dalších informací (zatím není jistý ani termín závodů), zváží výbor možnost poskytnout náš areál jako zázemí pro účastníky závodu.

Ferdinand Keršner otevřel otázku organizování pracovních brigád. Letošní rok došlo k tomu, že na jarní brigádu přišel zbytečně velký počet členů (vzhledem k naplánovaným úkolům). Tento počet pak scházel na podzimní brigádě, která splnila úkoly jen díky obětavosti přítomných, a také proto, že někteří členové se jí účastnili, i když již měli svou povinnost splněnu. Další problém spočíval v dopředu pevně stanoveném termínu brigád. Podzimní brigáda mohla být provedena vzhledem k nízkému stavu vody již mnohem dříve, než bylo stanoveno, a využít tak příznivějšího počasí.

Na toto téma členové výboru dlouho diskutovali. Bylo rozhodnuto doporučit příštímu výboru organizovat brigády v termínech určených až dle aktuální situace počasí a také s přihlédnutím na další okolnosti a potřeby činnosti v areálu. Dále na členské schůzi apelovat na členy oddílu, aby v případě pozvánky na brigádu zaslané e-mailem odpověděli, svou účast potvrdili nebo zamítli, co nejdříve po obdržení zprávy. Jen tak je možno efektivně využít pracovního potenciálu členské základny při plánování a organizování pracovních brigád.

 Schůze byla ukončena v cca 21 hodin.

Zápis provedl Petr Hanáček.