TJ Sokol Letovice – Jachetní oddíl 

Výborová schůze

konaná dne 3. 3. 2009

zápis
 

Schůze se zúčastnili členové výboru: Hana Keršnerová, Ing. Jiří Griga, Petr Hanáček, Petr Kadlec, Ferdinand Keršner, Ing. Tomáš Stejskal, Petr Švancara.

Schůze se konala v restauraci Havírna v Letovicích a byla zahájena v 18:40 hod.  

Program: 

1) Rozhodnutí o postupu při zastřešení buněk v areálu

Předsedkyně Hana Keršnerová informovala o výsledku jednání s předsedou výboru TJ Sokol Letovice Vladimírem Stejskalem o možnostech získání dotací na opravu střech buněk formou jednotného zastřešení. Vzhledem k nutnosti předložit projekt opravných prací v případě žádosti o grant, rozhodl výbor nechat tento projekt zastřešení buněk vypracovat. Tomáš Stejskal bude kontaktovat Vladimíra Rese, a zjistí možnosti vypracování projektu a jeho cenu.

  2) Granty, dotace a příspěvky

Hana Keršnerová a Petr Švancara informovali členy výboru o dalších možnostech a podmínkách pro získání dalších finančních prostředků od TJ Sokol, města Letovice a dalších institucí.

 3) Informace z jednání výkonného výboru TJ Sokol Letovice

Předsedkyně paní Keršnerová se účastnila zasedání výkonného výboru TJ Sokol Letovice. Informovala výbor o těch částech jednání, které se týkaly našeho oddílu. Především o požadavku zajistit zpoplatnění parkování obytných přívěsů v našem areálu. Výbor rozhodl tuto problematiku vyřešit na nejbližší členské schůzi oddílu.

 4) Povolení vstupu do areálu

Na základě žádosti rozhodl výbor trvale povolit vstup do našeho areálu Ing. Radkovi Zemánkovi. Jmenovaný je funkcionářem rybářského svazu a vykonává kontrolní činnost na celém území vodního díla Letovice. Z tohoto důvodu bude mít možnost na našem pozemku také bezplatně parkovat vlastní veslici.

5) Jarní brigáda

Jarní brigáda se bude konat v sobotu 25. dubna. Vedením brigády byl pověřen člen výboru Petr Švancara. Plán práce bude upřesněn podle vývoje počasí, především však podle stavu vody v přehradě. Před brigádou bude třeba objednat dovoz prken na molo, které vyrobila firma bratrů Ondříčků. Byl posouzen návrh Petra Kadlece na povrchovou úpravu konstrukce mola formou metalizování. Pan Kadlec zjistí bližší podrobnosti, především cenu této úpravy.

 6) Zpráva o stavu hospodaření oddílu

Hospodář Petr Švancara podal zprávu o aktuálním stavu oddílové pokladny a pohybech na našem účtu u TJ Sokol:

Stav pokladny k 4. 3. 2009: 

zůstatek 2008

36 130 Kč

příspěvky 2009

31 500 Kč

náhrady brigád

5 700 Kč

vstupní příspěvek

4 500 Kč

příjmy celkem

77 830 Kč

odměna J. Griga za 2008

2 550 Kč

oddílový web (hosting a doména) na 2009

720 Kč

výdaje celkem

3 270 Kč

stav na účtu

74 560 Kč

 Dále informoval hospodář o dosud nezaplacených příspěvcích a náhradách neodpracovaných brigádnických hodin. Do konce února, kdy je třeba tyto platby provést, předepsané částky neuhradili členové Bednařík, Horníček, JUDr. Královec a Krušina. Předsedkyně pí Keršnerová zašle těmto dlužníkům dopis a vyzve je k provedení úhrady včetně předepsané sankce.

 Zápis provedl Petr Hanáček.