TJ Sokol Letovice – Jachetní oddíl

 

Členská schůze

konaná dne 28. 11. 2008 v hotelu Dermont v Letovicích

 

ZÁPIS

 

Členské schůze se zúčastnilo 29 členů oddílu. Byla zahájena v 18.20 hod.         

            

Program: 

1)      Zpráva o činnosti oddílu (Ing. Griga)

2)      Zpráva o hospodaření oddílu (Švancara)

3)      Návrh rozpočtu na rok 2009 (Švancara)

4)      Volba nového předsedy výboru

5)      Stanovení výše oddílových příspěvků a náhrady za neodpracované brigádnické hodiny na rok 2009

6)      Připomínky, návrhy, diskuse

7)      Závěr schůze, promítání video dokumentů z 8. Srandaregaty a 12. České námořní rallye

 

 

Členskou schůzi zahájil předseda výboru Ing. Jiří Griga. Přivítal přítomné a zvláště pak hosta jednání – místostarostu města Letovice a předsedu výboru TJ Sokol Letovice pana Vladimíra Stejskala.

Ing. Griga přečetl návrh programu schůze, který byl schválen; byla také zvolena volební komise ve složení Petr Kadlec a Lada Stejskalová.

Předseda oddílu přednesl zprávu o činnosti oddílu v uplynulém roce. Informoval o jednáních, která vedl následně po novém zaměření staveb umístěných na pozemku oddílu; jednání ještě nejsou ukončena. Podal informaci o rozhodnutí výboru nominovat za náš oddíl dlouholetého člena a zasloužilého sportovce MUDr. Milana Pištěláka do soutěže „Osobnost roku 2008“, kterou vyhlašuje město Letovice. Věnoval pozornost úpravám břehu, které si vyžádala postupující abraze a které oddíl provedl na vlastní náklady. Informoval také o sportovních úspěších, kterých členové našeho oddílu dosáhli na regatách na Brněnské přehradě a na vodním díle Slezská Harta. Zmínil se též o 12. České námořní rallye, kterou na Jadranu organizovali členové našeho oddílu Pavel a Tomáš Stejskalové. Ke zhodnocení 8. ročníku Křetínské srandaregaty, kterou uspořádal náš oddíl, předal slovu Ferdinandovi Keršnerovi. Ten kladně zhodnotil přípravu i průběh tohoto již tradičního závodu a poděkoval organizátorům a všem účastníkům. Ing. Griga na závěr této části programu poděkoval Aloisovi Nečasovi, který ukončil svou činnost ve výboru. Předseda vyzdvihnul zásluhy pana Nečase a předal mu za jeho dlouholetou činnost dar – knihu o jachtingu.

V dalším bodu programu vystoupil hospodář oddílu Petr Švancara a přednesl zprávu o hospodaření. Okomentoval jednotlivé položky písemného přehledu, který byl rozdán k nahlédnutí přítomným členům. K této zprávě nebyly připomínky. Členská schůze zprávu o hospodaření v roce 2008 hlasováním schválila.

Pan Švancara pokračoval komentářem k návrhu rozpočtu na rok 2009, jehož písemnou formu také účastníci obdrželi. V diskuzi k tomuto návrhu vystoupil Ing. Libor Kožoušek, který se pozastavil nad tím, že v části příjmů jsou uvedeny také dotace, které dosud nejsou schváleny, a tudíž jejich skutečná výše není známa. Proběhla diskuze k této problematice. Bylo poukázáno na skutečnost, že příjmy formou příspěvků od ČSTV i města Letovice tvoří velmi podstatnou část příjmů oddílu a jejich nezapočítání do rozpočtu (až do doby jejich konečného schválení) by si vynutilo podstatné škrty v části výdajové. Především v oblasti investiční by pak bylo třeba dodatečně schvalovat rozpočet nový. Přítomný místostarosta města a předseda TJ Sokol Vladimír Stejskal potvrdil, že předpokládaná výše dotací je reálná. Petr Hanáček navrhl, aby úprava jednotlivých položek rozpočtu byla v průběhu roku v kompetenci výboru oddílu a to dle skutečné výše příjmů. Po této diskuzi byl rozpočet oddílu na rok 2009 hlasováním schválen.

Předseda Ing. Griga oznámil, že nevyužije dvouletého funkčního období. Pro svou vytíženost musí ukončit činnost ve funkci předsedy výboru. Členem výboru zůstane i nadále. Tuto situaci řešil výbor již na svém zasedání dne 30. 10. 2008 a rozhodl se členské schůzi doporučit jako kandidátku na funkci předsedkyně výboru paní Hanu Keršnerovou. Ing. Griga toto doporučení zdůvodnil a poukázal na organizační schopnosti paní Keršnerové, které prokázala již opakovaně při pořádání S-regat. Petr Hanáček upozornil na formální problém, spojený s touto kandidaturou. Paní Keršnerová se již dlouhodobě věnuje nejen jachtingu, ale i práci v oddílu, avšak dosud pouze jako manželka člena. Pro vykonávání funkce předsedkyně je nutné ji přijmout jako člena oddílu, což je dle stanov spojeno se zaplacením vstupního příspěvku. V tomto konkrétním případě, kdy se jedná pouze o formální přijetí, spojené s výkonem funkce o kterou mezi členy oddílu není zájem, by zjevně nebylo adekvátní tento příspěvek požadovat. Proto navrhl členské schůzi, aby hlasováním udělila výjimku ze stanov a vstupní příspěvek aby nebyl od pí Keršnerové vyžadován. Po diskuzi na toto téma a posouzení různých možností, jak tuto specifickou situaci řešit, členská schůze hlasováním schválila variantu nevyžadovat vstupní příspěvek od Hany Keršnerové v případě jejího zvolení předsedkyní výboru.

Ing. Griga vyzval přítomné k předložení dalších návrhů na kandidáta na uvolněnou funkci předsedy výboru. Jelikož žádný jiný návrh nebyl podán, bylo přistoupeno k volbě. Hlasováním byla Hana Keršnerová jednomyslně zvolena do funkce předsedkyně výboru oddílu.

Ferdinand Keršner a Petr Hanáček poděkovali jménem výboru Ing. Jiřímu Grigovi za práci, kterou pro náš oddíl vykonal ve funkci předsedy.

Ing. Griga pokračoval v jednání schůze návrhem na stanovení oddílových příspěvků a náhrad za neodpracované brigádnické hodiny na rok 2009. Jménem výboru doporučil tyto částky zachovat v dosavadní výši. Jiný návrh nebyl podán. Členská schůze hlasováním schválila zachovat výši členských příspěvků a náhrad za neodpracované brigádnické hodiny pro rok 2009 na úrovni z roku 2008.

Tedy takto:

Oddílový a členský příspěvek základní = 600 Kč.

Oddílový a členský příspěvek pro důchodce = 500 Kč.

Oddílový a členský příspěvek pro aktivní členy výboru = 200 Kč.

Náhrada za neodpracované brigádnické hodiny = 150 Kč/hod.

Vstupní poplatek pro nově přijímané členy  = 1500 Kč.

Dále dosavadní předseda informoval o usnesení z poslední výborové schůze, na které výbor stanovil počet brigádnických hodin pro rok 2009 na 5 hodin na člena, tedy také v dosavadní výši. Byly stanoveny termíny pravidelných brigád – sobota 25. dubna jarní brigáda a sobota 10. října podzimní brigáda.

Touto informací byly hlavní body jednání schůze vyčerpány a následovala diskuze. V ní vystoupil Ferdinand Keršner s návrhem na zajištění kurzu rozhodčího pro případné zájemce. Dále byly členy výboru zvažovány možnosti efektivnějšího způsobu organizování brigád a potřeba reagovat na pozvánky posílané elektronickou poštou, což je způsob mnohem ekonomičtější, než písemná forma. Na závěr poděkoval Ing. Jiří Griga přítomným za účast na schůzi.

Po ukončení schůze byl zájemcům promítnut 50ti minutový filmový dokument Ivo Legnera natočený na letošní Srandaregatě a další video z 12. ČNR. Projekce byla uskutečněna díky Ing. Tomášovi Stejskalovi, který zajistil potřebné technické vybavení.

Mnozí účastníci se zdrželi až do pozdních večerních hodin.

 

Poznámka: Je-li v tomto dokumentu napsáno že „hlasováním bylo schváleno“, resp. že „hlasováním bylo rozhodnuto“, příp. „zvolen“, a ekvivalenty, znamená to, že svůj souhlas vyjádřilo nejméně 18 z 29 přítomných členů.

Zapsal: Petr Hanáček

Přílohy: prezenční listina, zpráva o hospodaření v roce 2008, rozpočet na rok 2009.