Stanovy ve formátu pdf ke stažení jsou ZDE.

S T A N O V Y
Jachetního oddílu tělovýchovné jednoty Sokol Letovice

I.
Činnost jachetního oddílu se řídí schválenými stanovami nadřízené složky – TJ Sokol Letovice. Pro
vlastní potřebu organizace činnosti v oddílu, jsou vydány tyto stanovy.

II.
Základním posláním jachetního oddílu je organizovat sportovní činnost svých členů na vodní nádrži Letovice. Podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy se zaměřením na jachting a windsurfing. Oddíl má k dispozici vybudovaný areál vodních sportů, umístěný na pravém břehu přehrady. Způsob a podmínky využívání tohoto areálu řeší provozní řád.

III.
Nejvyšším orgánem oddílu je členská schůze, která se svolává nejméně jednou za rok. Pokud o svolání členské schůze požádá nejméně 1/3 členů, popř. výbor oddílu, nebo jeho předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podmětu. Pozvánka musí obsahovat místo konání, čas konání a program. Pozvánka musí být odeslána nejméně 3 dny před konáním schůze.
Členská schůze zejména:
• volí výbor na dvouleté funkční období (pětičlenný) předsedu, hospodáře a tři členy výboru
• projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku oddílu
• projednává a schvaluje rozpočet oddílu
• projednává a schvaluje změny stanov
• stanoví výši členských příspěvků a finanční náhrady za neodpracované brigádnické hodiny na příští období (rok)
Členská schůze je usnášení se schopna v počtu členů oddílu, kteří se dostaví nejpozději do patnácti minut po ohlášeném zahájení schůze. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlas nejméně 3/5 přítomných členů oddílu.

IV.
Výkonným orgánem je výbor oddílu, který zabezpečuje činnost a plnění úkolů v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje o všech organizačních záležitostech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze. Výbor je pětičlenný, tvoří jej vždy předseda, hospodář a tři členové
Schůze výboru svolává předseda dle potřeby.
Výbor oddílu zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze
b) organizuje a řídí činnost oddílu
c) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku oddílu
d) organizuje pracovní brigády členů tak, aby byly v co nejvyšší míře využity k údržbě a zlepšování prostředí v areálu oddílu
e) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí ,TJ, JO, s podniky, státními institucemi
f) dle potřeby vydává a mění provozní řád, kterým se upravuje využívání areálu oddílu, a dbá na dodržování jeho ustanovení
g) stanoví počet brigádnických hodin
h) připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejména zprávu o hospodaření oddílu
i) jmenuje a odvolává správce areálu
Výbor oddílu je schopen se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

V.
Členem oddílu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním oddílu a hodlá se aktivně podílet na jeho hlavní náplni deklarované v článku II. těchto stanov a zaplatí jednorázový vstupní příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí konanou v předchozím roce. Nový člen je vždy přijímán s podmínkou jednoho zkušebního roku. O ukončení členství v této zkušební době rozhodne výbor hlasováním a rozhodnutí neprodleně a písemně sdělí předseda oddílu členu, jehož se rozhodnutí týká. Již zaplacený vstupní, členský a oddílový příspěvek se tomuto členu nevrací. Přijímání nových členů je v pravomoci výboru. Celkový počet členů je omezen kapacitou areálu.

VI
Členstvi v jachetním oddílu může být řádné nebo čestné

Práva a povinnosti řádných členů:
Každý člen jachetního oddílu má právo volit a právo být volen. Každý člen oddílu má právo využívat všechna společná zařízení, vybudovaná v areálu oddílu. Od brány do areálu a uzamčených objektů obdrží klíče od členů výboru. Do areálu může každý člen vzít své rodinné příslušníky, případně další hosty v přiměřeném počtu, pokud je člen doprovází. Bez doprovodu člena mohou areál navštěvovat pouze jeho děti (nejdéle však do 24 let věku) a manžel/manželka. Výbor může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto ustanovení a umožnit pobyt v areálu např. hostům z jiných YC a dalším osobám.
Pro zajištění nutné údržby a zlepšení prostředí v areálu je každý člen povinen účastnit se pracovních brigád. Počet brigádnických hodin, který je každý člen oddílu povinen ročně odpracovat, stanoví na každý rok výbor oddílu. Nově přijatý člen je povinen odpracovat dvojnásobný počet hodin v prvním roce členství. Hromadné brigády vyhlašuje a organizuje výbor, po dohodě je možné pracovat i individuálně. Evidenci odpracovaných hodin u jednotlivých členů vede správce areálu. V odůvodněných případech, kdy se člen nemůže brigád účastnit, je možno tyto neodpracované hodiny finančně nahradit. Výši částky za jednu neodpracovanou hodinu stanoví na každý rok členská schůze, konaná v roce předchozím.
Členský a oddílový příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí, je každý člen povinen uhradit hospodáři oddílu, nejpozději do 28. února každého roku. Do stejného data je třeba uhradit také finanční náhradu za neodpracované brigádnické hodiny v roce minulém. Při platbě po tomto datu je třeba uhradit navíc sankční částku 300 Kč, nejpozději však do 31. března v daném roce. Po 28. únoru bude člen upozorněn písemně na neplnění povinností, a na skutečnost, že pokud nezaplatí do zmíněného data (31. března), zaniká jeho členství. Hospodář tyto částky povede odděleně.
Členové oddílu, kteří mají v areálu umístěn obytný přívěs, jsou povinni uhradit zvláštní příspěvek ve výši 600 Kč za rok. Příspěvek uhradí dopředu na běžný rok a je splatný ve stejném termínu jako členský a oddílový příspěvek, tedy do 28. února každého roku.

Práva a povinnosti čestného člena:
Z řádného člena se čestným členem může stát fyzická osoba, která se svou činností dlouhodobě podílela na činnosti jachetního oddílu, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti vodních sportů, případně osoba se zdravotním stavem omezujícím sportovní činnost. O udělení čestného členství rozhoduje výbor oddílu a to na základě písemné žádosti člena nebo na návrh výboru oddílu, členovi, který splňuje výše uvedené podmínky. Čestný člen jachetního oddílu nemá právo volit a právo být volen. Je osvobozen od brigádnických hodin. Nemá v areálu uložené žádné sportovní a osobní věci. Je povinen uhradit členský příspěvek.

O vyloučení řádného či čestného člena, který nesplní výše jmenované povinnosti, nebo jiným, závažným způsobem poruší ustanovení provozního řádu, či stanov, anebo jeho chování neodpovídá dobrým mravům, rozhodne výbor oddílu.
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště
uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou JO poskytl.

VII.
Převod členství: Při úmrtí člena oddílu může jeden z rodiny (manžel, manželka, dítě, sourozenec) požádat výbor oddílu o převod členství, bez nutnosti platit vstupní poplatek. V těchto případech neplatí ani povinnost odpracovat dvojnásobný počet brig. hodin. Na převod členství však není automatický nárok.

VIII.
Tyto stanovy nabývají účinnost dnem jejich schválení a platí bez omezení. Jejich změnu, či zrušení může schválit pouze členská schůze.
Stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí konanou v Letovicích dne 27. 11. 1998, jejich změny pak členskými schůzemi dne 3. 12. 1999, 1. 12. 2000, 30. 11. 2001, 26. 11. 2004, 25. 11. 2005,
1. 12. 2006 a 27. 11. 2009, 9. 12. 2016, 1. 12. 2017.

Hana Keršnerová, v.r. předsedkyně výboru oddílu