Provozní řád ve formátu pdf ke stažení je ZDE.

TJ Sokol Letovice – Jachetní oddíl 

P R O V O Z N Í  Ř Á D

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.
Název organizace: TJ Sokol Letovice – Jachetní oddíl. Kontaktní adresy výboru oddílu:
předsedkyně Hana Keršnerová, Slovákova 2 , 680 01 Boskovice, tel.: 723 240 467.
Areál oddílu je umístěn u přehradní nádrže Křetínka u Letovic, na pravém břehu, cca 950 m od přehradní hráze, před mostem přes zátoku Bohuňovce. Prostor je vymezen oplocením, viditelně označen návěstní tabulí, s možností odbočení ze státní silnice Letovice – Křetín.
V horní části areálu je parkoviště, ve spodní části je umístěno 6 mobilních buněk, které slouží členům oddílu jako klubovna, šatna, sklad materiálu a úložiště sportovních potřeb. (Vzhledem k tomu, že areál není hlídán, ani pojištěn, mohou zde členové oddílu ponechat svůj soukromý majetek, pouze na své vlastní nebezpečí.) K dalšímu vybavení patří suché WC s nepropustnou jímkou a vyhrazené ohniště. Oddíl má v provozním používání 2 plovoucí mola; větší o
celkové délce 18,5 m, šířce 1,8 m a ponoru 0,3 m a menší o celkové délce 9 m, šířce 1,8 m a
ponoru 0,3 m. Mola jsou ukotvena ke břehu přehradní nádrže ocelovou konstrukcí
v betonovém bloku. Větší molo je evidováno u SPS jako plovoucí zařízení. SPS jeho umístění po vodoprávním jednání schválila. K dispozici je sjezd pro spouštění lodí na vodu. Členové oddílu mají ve svém osobním vlastnictví malá plavidla (plachetnice, WS, kánoe, pramice).
Zařízení oddílu je určeno pro sportovní a rekreační jachtařskou činnost.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO PROVOZ NA VODNÍ PLOŠE.
1.2. Plovoucí mola slouží výhradně k přistávání a krátkodobému vyvazování lodí. Posádka kotvící lodě je povinna loď řádně zabezpečit, umožnit jiným přistávání a při silném větru stáhnout plachty. Koupání v blízkosti mola a skákání z mola do vody není
dovoleno.2.2. Plováky WS a jejich plachty je třeba po přistání vynést na břeh a uložit tak, aby nepřekážely ostatním, anebo je řádně zabezpečit proti svévolnému pohybu. Toto opatření je nutno dodržovat především při silnějším větru.
3.2.Poutací bóje musí být natřeny jinou barvou než červenou. Umístění těchto bójí, stejně tak jako trvalé kotvení lodí a jejich umístění v areálu musí být konzultováno se správcem, případně s předsedou výboru.
4.2.Koupání je dovoleno jen na vlastní nebezpečí a jen mimo prostor určený pro spouštění lodí. Koupající musí dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k provozu lodí a WS plováků. Na sjezdu pro lodě není povoleno zanechávat manipulační vozíky ani žádné další věcí, které by překážely při manipulací s loděmi.

3. PROVOZ V AREÁLU.
1.3.Parkování automobilů je možné pouze v horní části areálu. Vjezd do spodní části je povolen pouze pro přepravu lodí či jiného sportovního materiálu a jen na dobu nezbytně nutnou. Umístění vleků, karavanů a lodí je možné jen na místě k tomu určených výborem oddílu popřípadě správcem.

2.3.Rozdělávání ohňů je zakázáno kromě vymezeného místa – ohniště. Je nutno dbát, aby kouř z tohoto ohniště neobtěžoval ostatní návštěvníky.

3.3.V areálu oddílu není vybudováno ubytovací zařízení. Unimo buňky nejsou určeny
k přenocování. Stanování, či táboření povoluje výbor oddílu ve spolupráci se správcem.

4.3.Každý člen oddílu může do areálu přivést své rodinné příslušníky či jiné hosty
v přiměřeném počtu. Za jednání, chování, i bezpečnost těchto osob odpovídá člen, který je pozval. Pobyt hostů (kteří nejsou rodinnými příslušníky vyjmenovanými ve Stanovách)
v areálu bez doprovodu člena oddílu není dovolen. Po projednání může výbor udělit výjimku.

5.3.Výbor může povolit pobyt v areálu na dobu nezbytně nutnou i jiným osobám, především členům jiných jachetních oddílů, kteří například potřebují spustit na vodu svoji loď.

6.3.Majitelé psů odpovídají za to, že jejich pes nebude volně bez dozoru pobíhat po prostranství areálu, znečišťovat exkrementy plochy areálu (případné exkrementy je majitel povinen neprodleně odstranit), nezpůsobí žádnou jinou škodu a nebude na obtíž a ani nikoho ohrožovat.

7.3.V areálu nejsou umístěny žádné odpadkové koše. Každý člen i hosté jsou povinni při odchodu odnést všechny své odpadky a uvést do pořádku místo, které používali.

8.3.Brána do areálu musí být trvale uzamčena. Klíče od ní mají všichni členové a své klíče nejsou oprávněni nikomu půjčovat, s výjimkou těch rodinných příslušníků, kteří dle Stanov mohou areál navštívit bez doprovodu člena.
9.3.Člen oddílu, který odchází z areálu jako poslední, je povinen dle svých možností zkontrolovat uzamčení všech buněk, řádné uhašení ohně a vypnutí všech plynových spotřebičů. Vždy odpovídá za uzamčení brány.

10.3.Každý člen oddílu, který zjistí, že se v areálu pohybuje cizí osoba, je povinen tuto osobu vhodnou formou upozornit na to, že se jedná o soukromý pozemek a vyzvat ji
k opuštění areálu.

11.3.Dále k povinnostem členů patří: Dodržovat pokyny vedení oddílu, dbát zásad jachtařské etiky a společenského chování. Udržovat pořádek jak na břehu, tak i na vodě. Zúčastňovat se úklidu areálu i pracovních brigád a být nápomocen při zlepšování prostředí na pozemku oddílu

12.3.Všichni, kdo mají v areálu uskladněny lodě a přívěsy, si zajistí úklid a včasné vysečení trávy kolem využitého místa. Po případném odvozu zařízení zajistí i odklizení všech pomocných prostředků (prkna dlaždice, atp.). Při zimování v areálu je člen povinen alespoň jednou měsíčně ověřit stav, ve kterém jeho zařízení je, a zda neohrožuje jiný majetek členů, nebo oddílu. Touto povinností může pověřit i jiného člena.

13.3.V areálu se povoluje především umístění lodí,WS plováků a karavanů členů, je-li jich využíváno v souvislosti se sportovní činností. Pokud člen tato zařízení nevyužívá, je povinen uvolnit místo k využití ostatním členům oddílu. Pokud ze zdravotních důvodů nemůže dlouhodobě svá zařízení využívat, oznámí to správci, popřípadě výboru oddílu.

14.3.Přejíždět autem travnaté plochy ve spodní části areálu za deště a bezprostředně po
něm je povolené ve výjimečných případech. V případě, že dojde k poškození ploch (koleje, atp.), má každý, kdo škodu způsobil, za povinnost plochu uvést do původního stavu.

15.3.V případě využívání společných zařízení oddílu (pramice, gril, sekačka, centrála apod.) zodpovídá člen za správné použití tohoto zařízení a za to, že nebude poškozeno. Po použití zařízení vyčistí a uloží na vyhrazené místo, tak, aby nedošlo k jeho poškození, nebo ztrátě. Při vracení vypůjčené pramice je člen povinen vrátit na místo vesla a pramici uzamknout. Předává-li loď dalšímu uživateli, upozorní ho na tuto povinnost. Dojde-li k
poškození společného majetku, je člen, který škodu způsobil, povinen neprodleně po dohodě se správcem, nebo členem výboru, zajistit opravu, nebo náhradu poškozené věci.

16.3.V areálu jachetního oddílu jsou všichni členové, jejich hosté a rodinní příslušníci povinni jednat tak, aby svým chováním a jednáním nepoškozovali majetek jak oddílový, tak i ostatních členů.

4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

1.4.Rozdělávání ohně je povoleno jen na vyhrazeném místě. Ten, kdo oheň rozdělal, odpovídá také za jeho řádné uhašení před svým odchodem, případně za předání této povinnosti dalšímu uživateli.

2.4.Používání plynových spotřebičů (gril, vařič, kamna) je povoleno pouze pod přímým dohledem, není přípustné nechat spotřebiče zapnuté a vzdálit se z areálu.

3.4.Ve skladu nářadí se nesmí skladovat hořlavé látky v množství větším než 10 kg.

4.4.Zpozoruje-li kdokoliv požár, je jeho povinností jej uhasit. Nemůže-li tak učinit, musí vyhlásit poplach a přivolat hasičský sbor.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

1.5.Kontrolou dodržování tohoto Provozního řádu jsou pověřeni členové výboru oddílu a správce areálu Hrubé, či opakované nerespektování ustanovení tohoto řádu může být důvodem k neprodlenému vyloučení z oddílu.

2.5.Výbor má právo, vyžaduje-li to účelné využití areálu, upravit řád provozními pokyny, případně změnami. V případě zásadních změn bude vydán nový Provozní řád.

3.5.Jachetní oddíl nenese odpovědnost za škody na majetku a újmy na zdraví, které členové oddílu, jejich rodinní příslušníci, hosté a jiné osoby utrpěli v areálu vlastní, nebo i cizí neopatrností či nedbalostí. Dále neodpovídá za škody na soukromém majetku, který členové ponechali uskladněný v areálu oddílu.

4.5.Tento provozní řád je závazný pro všechny členy oddílu. Členové oddílu jsou povinni s tímto provozním řádem seznámit i všechny hosty a rodinné příslušníky, které do areálu přivedou. Výbor zajistí seznámení všech členů s tímto řádem a jeho dodržování.

V LETOVICÍCH DNE: 10. 7. 2017

VÝBOR JACHETNÍHO ODDÍLU