Čtvrtek 25. února 2021

Rekonstrukce vodního díla Letovice

 Informaci o plánovaném průběhu stavebních prací v letošním roce podal
 tiskový mluvčí a vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy s.p. Bc. Petr Chmelař:

Nezbytným předpokladem pro zahájení rekonstrukce VD Letovice bylo dokončení rekonstrukce VD Boskovice tak, aby vždy alespoň jedna z těchto nádrží mohla zajišťovat ekologické nadlepšování průtoků ve Svitavě v období sucha. Rekonstrukci boskovické nádrže jsme úspěšně dokončili v loňském roce, proto letos na podzim můžeme zahájit rekonstrukci Letovic. Rekonstrukce zajistí nejen zlepšení protipovodňové funkce nádrže, zvýšení bezpečnosti vodního díla, ale také zlepšení podmínek pro rekreaci na vodní nádrži.
Rekonstrukci hráze zahájíme v letošním roce na přelomu září a října. Současně s tím připravujeme projekt odstranění sedimentů, který výrazně zlepší podmínky rekreace na vodní nádrži. V současné chvíli probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, následovat budou jednání s vysoutěženým zhotovitelem o podrobném harmonogramu stavebních prací.
Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Kvůli pracím dojde ke snížení hladiny v nádrži, které navíc umožní prohlídku, opravu návodního líce hráze a především těžbu sedimentů. Ty nejenže snižují objem vody v nádrži, ale mají také nepříznivý vliv na kvalitu vody zejména v letních měsících. Sedimenty odstraníme ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letní rekreace.
V průběhu rekonstrukce vytvoříme dostatečný akumulační prostor po transformaci případných povodňových přítoků, aby v době rozebrání stávajících konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází VD Letovice.
Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. Nejvíce snižovat budeme hned v počátku rekonstrukce, kdy v posledním kvartálu letošního roku dojde ke snížení hladiny na kótu 347 m n. m. (což je 13 m pod plným stavem – pozn. ph).
Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě budeme zajišťovat z VD Boskovice. Po dokončení všech stavebních prací vyžadujících toto snížení bude naší maximální snahou, ovšem s ohledem na aktuální hydrologickou situaci, navyšovat hladinu ve vodním díle tak, aby již v letní sezóně 2022 mohla probíhat rekreace a nebyly omezeny hlavní funkce nádrže. Přesný harmonogram prací budeme znát až po jednáních s vysoutěženým zhotovitelem. Podobně přesnou cenu prací budeme znát až po dokončení veřejné soutěže na zhotovitele.
Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží postupně provádíme i na dalších významných vodních dílech. Např. v loňském roce jsme podobným způsobem zmodernizovali VD Boskovice a VD Koryčany a v předchozích letech jsme dokončili rekonstrukce VD Karolinka, VD Bystřička a VD Opatovice.