Místostarosta města Letovice Ing. Palbuchta
informuje o jednání s Povodím Moravy o rekonstrukci VD Letovice

Na dotaz, jak pokračují jednání se státním podnikem Povodí Moravy ohledně plánované rekonstrukce VD Letovice, tedy přehrady Křetínka, odpověděl místostarosta města Letovice Ing. Jiří Palbuchta:

Jak bylo avizováno na webových stránkách města i v mediích, došlo ve čtvrtek 18. května k veřejnému projednávání problematiky spojené s plánovanou rekonstrukcí VD Letovice.
V prostorách Městského kulturního střediska byli přítomni pracovníci managementu s.p. Povodí Moravy včetně nového generálního ředitele MVDr. Václava Garguláka, pracovníci odboru životního prostředí MÚ, zástupci rybářského svazu, TJ Sokol, jachtklubu a několik zastupitelů města. Trošku mne mrzí, že naprostou většinu z celkového počtu 35 přítomných tvořili tito jmenovaní funkcionáři; vzhledem k předchozí kampani tvůrců nesouhlasné petice a mediálnímu ohlasu zamýšlené rekonstrukce přehrady jsem očekával větší účast široké veřejnosti.

Nicméně byly odpovězeny všechny dotazy; díky připravené prezentaci pracovníci PM přiblížili podrobnosti této stavební akce, stejně jako důvody pro které bude uskutečněna. PM vytvořilo pro VD Letovice speciální webovou stránku, kde jsou umístěny základní informace i aktuality; stránka má adresu: http://vdletovice.pmo.cz.
Díky předchozím jednáním se zástupci okolních obcí se podařilo upravit harmonogram stavby tak, aby úbytek vody v přehradě trval co možná nejkratší dobu a byl co nejmenší.

Co se týká termínu rekonstrukce, bylo konstatováno, že akce nemůže být zahájena před ukončením oprav přehrady v Boskovicích, která zajistí doplňování vody do řeky Svitavy po dobu oprav Křetínky. Rozhodně to tedy bude až po roce 2019.

Na základě odborných posudků je nutné z hlediska zajištění bezpečnosti hráze do doby zahájení rekonstrukce snížit maximální hladinu v přehradě o 3 metry pod nynější nejvyšší úroveň. V současné době (konec května) probíhají jednání o technickém řešení, které by mělo umožnit napouštět přehradu na vyšší úroveň a zajistit tak běžné rekreační a sportovní využití Křetínky. Je však třeba si uvědomit, že skutečný stav vody v přehradě se bude odvíjet od hydrologické situace, tedy od množství srážek.

Musím říct, že jednání se zástupci státního podniku Povodí Moravy jsou velmi vstřícná; je patrný zájem o snížení negativních dopadů rekonstrukce. PM nabídlo pomoc rybářům při případném úbytku ryb, stejně jako jachtařům při zpevnění břehů v jachtklubu a vybudování řádných kotvících prvků pro mola. Mělo by dojít k úpravám obnaženého dna - odstranění betonových základů původních staveb a vytěžení bahna především v části přehrady u Křetína.

Doufám, že se podaří minimalizovat negativní dopady stavebních prací, které jsou po cca 40 letech provozu naší přehrady zřejmě nezbytné.

Ing. Jiří Palbuchta

V Letovicích 30. května 2017 zaznamenal Petr Hanáček.