TJ Sokol Letovice - Jachetní oddíl

 

Zápis ze členské schůze

konané dne 28. 11. 2003 v RS Svitavice

 

Program: 

1)      Zpráva o činnosti oddílu (Hanáček, Keršner)

2)       Zpráva revizní komise (Ing. Novotný)

3)      Zpráva o hospodaření oddílu (Červinka)

4)      Stanovení výše oddílových příspěvků a náhrady za neodpracované brigádnické hodiny na rok 2004

5)       Návrh rozpočtu na r. 2004

6)      Doplňující volba výboru

7)      Připomínky, návrhy, diskuse

8)      Přestávka

9)      Nové metody v jachtingu – třetí část vzdělávacího cyklu ing. Daga Pivce
která bude pojednávat o globálním oteplování Země a o vztahu jachtařů k vodě.

 

Členské schůze se zúčastnilo 29 členů oddílu. Byla zahájena v 18:20 hod předsedou výboru, který přítomné seznámil s návrhem programu schůze.

 

1)      Zpráva o činnosti oddílu (Hanáček, Keršner)
Předseda výboru informoval o činnosti na pracovních brigádách, které se konaly 26.4., 24.5., 26.7. a 11.10. Brigád se účastnilo celkem 53 členů a stanovené úkoly byly splněny. Zůstává ještě dokončit konstrukci na zavěšování WS plachet v ohradě. Dále hovořil o krádeži lehátek v areálu, která výbor přiměla k rozhodnutí prodloužit ploty do vody a zamezit tak přístup do našeho areálu nežádoucím osobám.
Dále pokračoval informací o investičních záměrech na rok 2004, které spočívají v nákupu části pozemku před branou areálu a dle možností zakoupení dřevěné chatky jako klubovny.
Změny v členské základně: Během letošního roku ukončili na vlastní žádost členství Petr Hamerský a Tomáš Hejl, nově byli přijati ing. Petr Kantořík, Petr Krušina a Antonín Petrů.
Předseda informoval o rozhodnutí výboru, který stanovil počet brigádnických hodin na rok 2004 opět na 5 hodin na člena, s tím, že si výbor ponechal možnost tento počet hodin zvýšit v případě potřeby a to nejpozději do vyhlášení termínu první brigády v roce.
Ředitel letošní 3. Srandaregaty Ferdinand Keršner informoval o průběhu letošního ročníku. Poděkoval všem sponzorům a těm, kteří přispěli k zajištění tohoto podniku. Díky včasným informacím od p. Hodera se podařilo oddílu získat na pořádání regaty grant od MÚ Letovice ve výši 3 000 Kč.

2)       Zpráva revizní komise (ing. Novotný)
Předseda revizní komise ing. Radovan Novotný přednesl zprávu o provedené kontrole, která nezjistila závažnější závady. Dále informoval o  zůstatků v pokladně oddílu.

3)      Zpráva o hospodaření oddílu (Červinka)
Na zprávu revizní komise navázal zprávou o hospodaření Zdeněk Červinka – oddílový hospodář. Informoval o problémech při komunikaci s účetním TJ Sokol. Ke zprávě o hospodaření nebyly vzneseny žádné dotazy, ani připomínky.

4)      Stanovení výše oddílových příspěvků a náhrady za neodpracované brigádnické hodiny na rok 2003.
Byl přednesen návrh výboru na zvýšení oddílového příspěvku a ponechání náhrady za neodpracované brig. hodiny v současné výši. Hlasováním členská schůze rozhodla zvýšit oddílový příspěvek o jedno sto korun, takže v roce 2004 bude součet oddílového a členského příspěvku činit 400,-Kč pro jednoho člena, pro důchodce 300,-Kč.

5)      Návrh rozpočtu na r. 2003
Předseda výboru přečetl návrh rozpočtu na příští rok. K tomuto návrhu nebyly dotazy ani připomínky, hlasováním schůze návrh schválila. Návrh je přílohou tohoto zápisu.

6)      Doplňující volba výboru
V
zhledem k žádosti pana Armína Ahnea o uvolnění z funkce člena výboru ze zdravotních důvodů, byla vyhlášena doplňující volba do výboru oddílu. Předseda výboru uvedl jako vhodného kandidáta pana Petra Švancaru. Návrh na jiného kandidáta nebyl podán.
Hlasováním schůze zvolila Petra Švancaru do výboru oddílu.

7)      Připomínky, návrhy, ostatní
Karel Hoder informoval o volbě „Nejlepšího sportovce roku 2003 v Letovicích“, kterou bude pořádat sportovní komise při MÚ Letovice a současně navrhnul za náš oddíl nominovat pana Stanislava Horáka, který letos již potřetí zvítězil v závodě WS plováku konaném v rámci naší Srandaregaty. Tento návrh schůze hlasováním přijala.
Pan Libor Veselý měl připomínku k parkování veslic nečlenů v našem areálu. Předseda výboru podal vysvětlení a připomenul, že každý člen je oprávněn cizí osoby z našeho areálu vypovězet a dále, že tyto problémy by částečně měla řešit výměna vložky zámku  v bráně.
Pan František Forman vznesl výtku na chování rybářů, kteří posádky našich plavidel ohrožují házením různých předmětů a dále na jejich celkově nevhodné chování.

 

Byla vyhlášena přestávka, během které bylo členům umožněno uhradit členské příspěvky na příští rok.  Po přestávce program pokračoval přednáškou ing. Daga Pivce na téma „Globální oteplování Země a vztah jachtařů k vodě.“Schůze byla ukončena cca ve 20:30 hodin.

 

Poznámka: Je-li v tomto dokumentu napsáno že „hlasováním bylo schváleno“, resp. že „hlasováním bylo rozhodnuto“ příp. „zvolen“ , a ekvivalenty,  znamená to, že svůj souhlas vyjádřilo nejméně 18 z přítomných 29 členů.

Zapsal: Ferdinand Keršner

Zpracoval: Petr Hanáček

Přílohy: prezenční listina, rozpočet oddílu na rok 2004.